Continuous cooling & free cooling

Una combinació segura de tècniques per assegurar al màxim que el nostre DataCenter sigui eficient i sostenible.

Què entenem per “continuous cooling” en un entorn crític com és un data center? ???? Es refereix a la pràctica de mantenir una temperatura constant i estable mitjançant l’ús de sistemes de refredament que funcionen contínuament en lloc d’encendre’s i apagar segons sigui necessari. ❄️

✅ És a dir, en lloc de refredar la sala del centre de dades en cicles intermitents, el refredament continu utilitza sistemes de refredament d’alta eficiència energètica per mantenir la temperatura constant i estable.

???? Aquesta pràctica és directament proporcional als beneficis que podem obtenir com, perllongar la vida útil dels equips que comporta reduir els costos operatius en manteniment al mateix temps es millora l’eficiència energètica del centre i per tant podem afirmar que es redueix les emissions de gasos defecte hivernacle.

???? Combinada amb el FREE COOLING, és a dir, aprofitar la diferència tèrmica entre l’interior del DC i la cara nord de l’edifici, ens assegura la màxima eficiència energètica en no haver de refredar l’aire exterior.

???? TTotes aquestes afirmacions poden arribar a calcular-se amb un cert estudi perllongat en la producció dels diferents sistemes i amb una ocupació relativa a l’espai IT considerable, major al 80%. Però mentrestant, podem obtenir algun altre benefici del “continuous cooling” i “free cooling” que des del minut u posem a disposició dels nostres clients?

???? A la nostra sala IT disposem de 4 anells de refredament per aigua de 1000 kW cadascun. Amb un volum d’aigua d’uns 80m3 i treballant en un delta de temperatura de 15-20, podem afirmar que, en cas de fallada elèctrica, fallada en els sistemes de grups electrògens, fallada en arrencades de refredadores, el nostre sistema de “continuous cooling” està dissenyat per suportar un augment de temperatura controlat de 10 ºC en 15 minuts.