Polítiques d’empresa

A la nostra empresa, la integritat i l'ètica són els pilars fonamentals que guien les nostres accions. Ens enorgulleix afirmar el nostre compromís inquebrantable amb pràctiques comercials ètiques i responsables. Creiem fermament en la importància de construir una empresa que no només busca l'èxit financer, sinó que també s'esforça per contribuir positivament a la societat.

A OXIGEN DATA CENTER, entenem que la confiança és la base de qualsevol relació sòlida. Per això, ens comprometem a protegir la privacitat de les dades dels nostres clients i col·laboradors, implementant rigoroses mesures de seguretat per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. Ens esforcem per anar més enllà de les expectatives en el maneig de dades, assegurant la transparència i el respecte cap a la privacitat de cada individu.

A més, creiem en un entorn laboral inclusiu i divers. La igualtat entre gèneres no només és un objectiu, sinó una realitat en OXIGEN DATA CENTER. Valorem i respectem les habilitats, talents i perspectives úniques que cada persona aporta al nostre equip, independentment del seu gènere. Estem compromesos a fomentar un ambient en el qual tots els individus tinguin igualtat d'oportunitats per créixer, desenvolupar-se i assolir el seu màxim potencial.

En cada pas que donem, en cada decisió que prenem, reafirmem el nostre compromís amb l'ètica, la privacitat de les dades i la igualtat entre gèneres. Estem construint un futur on la integritat és la norma i l'equitat és un principi fonamental. Gràcies per unir-te a nosaltres en aquest viatge cap a una empresa més ètica, transparent i inclusiva.

La Direcció d'OXIGEN, dins de l'estratègia definida per al desenvolupament del negoci,considera la correcta gestió dels serveis un aspecte fonamental per garantir la consecució dels objectius definits.
Aquesta gestió s'ha de dur a terme considerant de forma conjunta tots els elements relatius que van més enllà de la pura gestió i inclouen la seguretat de la informació, la qualitat i la protecció del medi ambient. Per això, es compromet en la present Política global, a vetllar per l'adequada gestió dels serveis prestats per l'organització, per tal d'oferir a totes les parts les majors garanties al voltant de la qualitat d'aquests serveis preservant-la seguretat de la informació i amb un consum eficient dels recursos naturals per a l'acompliment de l'activitat.

Aquesta política té per objecte establir les directrius que s'han de seguir per a la informació de l'organització i els seus serveis a través de la implantació, la millora d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)que, plenament Integrat en el Sistema Integrat de Gestió (SGI) d'OXIGEN permeti:

• Que el Sistema d'Informació esmentat en l'apartat d'abast d'estapolítica satisfaci el contingut en Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

• El SGSI cobreixi els requisits de la norma ISO/IEC 27001:2013

El Codi de Conducta estableix les pautes de comportament professional i personal que afecten tots els empleats i professionals d'OXIGEN DATA CENTER. S.L. en el marc de la seva actuació professional.

Aquest Codi recull els principis i regles bàsiques de conducta que cal seguir a l'empresa i la relació amb clients, proveïdors, socis comercials i entorn en el sentit més general. Aquests principis estan íntimament lligats amb els aspectes culturals més arrelats a la filosofia de d'OXIGEN DATA CENTER. S.L.; principis que d'ajudar el nostre creixement sostenible i sostingut en el futur.

Pla d'Igualtat

La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut com a tal per l'Assemblea General de les Nacions Unides i contemplat com a principi fonamental de la Unió Europea. El Pla d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a respondre a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a OXIGEN DATA CENTER S.L. . El seu objectiu és eliminar la discriminació per raó de sexe, i té com a fonament el marc legal i la negociació entre aquesta empresa i els drets de tots/es els treballadors/es

Protocol Assetjament

l'Objectiu d'aquest Protocol és prevenir i evitar possibles situacions d’assetjament dins d'OXIGEN DATA CENTER S.L. mitjançant la detecció precoç i establir procediments d’actuació a seguir en cas que es detectin conductes que puguin suposar un assetjament sexual o psicològic dins l’àmbit laboral.

D’aquesta manera, s’implanta una cultura de convivència i clima laboral saludable, alhora que s’erradiquen les conductes no tolerables i s’aconsegueix que les bones relacions entre els diferents membres de la organització es transmetin en un òptim servei als treballadors.

Guia de Llenguatge inclusiu

La Guia de Llenguatge inclusiu d'OXIGEN DATA CENTER S.L. pretén assolir la plena igualtat de gènere en l’àmbit laboral i per tant, implica dur a terme canvis a molts nivells, inclòs el llenguatge. El llenguatge sexista que s’utilitza al món del treball no només contribueix al manteniment dels estereotips i dels rols de gènere tradicionals i redueix la presència de les dones, sinó que també afavoreix la discriminació i la desigualtat d’oportunitats entre dones i homes.